Polityka Prywatności Użytkowników Portalu Miasto-Wieś

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu Miasto-Wieś, będącymi osobami fizycznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest spółka Miasto Wieś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-129 Wrocław, ul. Stefana Drzewieckiego 19 F lok. 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827418, zwana dalej „Wydawcą”.
 2. Zbiór danych osobowych Użytkowników Portalu Miasto-Wieś został zamieszczony w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Wydawcę, który jest prowadzony przed Administratora. Zbiór danych może zostać udostępniony do wglądu w siedzibie Wydawcy. 
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu określenie działań podejmowanych przez Wydawcę, w zakresie danych osobowych gromadzonych poprzez stronę internetową www.miasto-wies.pl oraz wszelkich powiązanych usług i czynności związanych z działaniami niezbędnymi do korzystania z Portalu, m.in. założenia Konta w Portalu oraz zamieszczania Ogłoszeń. Działania umożliwiające korzystanie z Portalu podlegają przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 4. Użytkownik Portalu Miasto-Wieś korzystający z niego za pomocą strony internetowej potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Portalu i Polityki Prywatności, która stanowi załącznik numer 1 do ww. Regulaminu.
 5. Użytkownik potwierdza, że rozumie treść Regulaminu i Polityki Prywatności i zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Portalu i niniejszą Polityką Prywatności.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 7. Użytkownik może poprawić swoje dane osobowe korzystając ze swojego Konta Użytkownika w Portalu.
 8. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez Wydawcę dla potrzeb realizacji usług w Portalu.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

AGREGACJA DANYCH

 1. Użytkownik zakładając Konto w Portalu może zostać zobowiązany do podania danych takich jak: adres e-mail oraz hasło.
 2. Po utworzeniu Konta w Portalu Użytkownik może zostać zobowiązany do podania: Imienia, miasta, numeru telefonu.
 3. Użytkownik może załączyć w Koncie swoje zdjęcie profilowe.
 4. Użytkownik, który będzie chciał zamieścić w Portalu Ogłoszenie może zostać zobowiązany również do podania danych odnoszących się do ogłaszanej nieruchomości.
 5. Użytkownicy posiadający aktywną Ofertę mają możliwość porozumiewania się między sobą.
 6. Użytkownicy podając swoje dane i zdjęcia mają świadomość, że mogą być one widoczne przez innych Użytkowników Portalu, wobec czego dokonują publikacji na własną odpowiedzialność, tym samym winni rozważyć konsekwencje publikacji tych danych.
 7. Wszystkie dane niezbędne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta.
 8. Wydawca w ramach Portalu Miasto-Wieś może przechowywać następujące dane: dane osobowe i kontaktowe niezbędne do porozumiewania się z Użytkownikiem, dane dotyczące Oferty a także te dane, które są niezbędne w procesie dokonywania płatności za usługi świadczone w ramach Portalu.
 9. Wydawca w ramach Portalu jest umocowany do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer za pomocą przeglądarek internetowych lub urządzeń Użytkowników, m.in. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikujący urządzenie mobilne oraz inne dane służące do korzystania z urządzeń i systemów. Gromadzenie powyższych danych następować będzie w przypadkach korzystania ze strony internetowej.

POLITYKA COOKIES

 1. Wydawca ma prawo do gromadzenia w ramach Portalu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.
 2. Pliki Cookies – to pliki będące danymi informatycznymi – tzw. „ciasteczka”, w szczególności są to pliki tekstowe, które przechowywane są lokalnie na urządzeniu takim jak komputer, urządzenie mobilne bądź telefon, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Portalu.
 3. Za pomocą tych plików serwer strony internetowej może zachować informacje dotyczące preferencji ustawień urządzenia, które system odtwarza przy kolejnych odwiedzinach danej strony internetowej. Oznacza to, że pliki cookies używane są w odniesieniu do poprawy ponownego korzystania z Portalu, np. korzystanie z Portalu bez konieczności ponownego logowania do Konta.
 4. Ciasteczka zachowywane przez Wydawcę mogą mieć postać ciasteczek:
 1. „Stałych”
 2. „Sesyjnych”
 1. Ciasteczka „stałe” przechowywane są w Urządzeniu przez długi czas, natomiast ciasteczka „sesyjne” zostają automatycznie usunięte gdy Użytkownik zamknie przeglądarkę internetową.
 2. Wydawca może umożliwiać podmiotom trzecim, takim jak dostawcy rozwiązań analitycznych, agregację informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych. Dane zgromadzone w ten sposób będą podlegały postanowieniom polityk bezpieczeństwa prywatności przyjętym przez te podmioty.
 3. Przeglądarki internetowe pozwalają na ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy jednak wskazać, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” może skutkować niekiedy ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. W ramach niniejszej Polityki Prywatności Wydawca może udostępniać powierzone mu dane następującym podmiotom: Spółkom powiązanym z Wydawcą, dostawcom usług marketingowych, analitycznych i informatycznych tylko i wyłącznie w celu realizacji działania Portalu. 
 2. Wydawca może udostępniać dane zanonimizowane Użytkowników agencjom badawczym lub podmiotom związanym z dokonywaniem badań w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych w ramach Portalu.

OCHRONA DANYCH

 1. Dane zbierane przez Wydawcę w ramach działania Portalu chronione są z użyciem środków technicznych, organizacyjnych a także procedur bezpieczeństwa, w taki sposób aby w stopniu racjonalnym móc zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy od Użytkowników, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych.
 3. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności kierować należy na adres: pomoc@miasto-wies.pl