Regulamin korzystania z Portalu Internetowego Miasto-Wieś

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółkę Velstand Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-129), przy ul. Stefana Drzewieckiego 19 F lok. 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694349, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943113578, REGON: 368228382, zwany dalej Wydawcą, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących zamiany nieruchomości w Portalu Internetowym pod nazwą MIASTO-WIEŚ.

W szczególności Regulamin określa zasady publikowania na stronach Portalu ofert przez Użytkowników Indywidualnych jak także Użytkowników Profesjonalnych.

DEFINICJE

Wydawca – spółka działająca pod firmą Velstand Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (54-129), przy ul. Stefana Drzewieckiego 19F lokal 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694349, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943113578, REGON: 368228382, z którą użytkownik będzie się mógł skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@miasto-wies.pl

Portal Internetowy Miasto-Wieś – Portal Internetowy prowadzony pod nazwą Miasto-Wieś, zwany dalej „Portalem” prowadzony przez Wydawcę w języku polskim, który umożliwia Użytkownikom Indywidualnym i Użytkownikom Profesjonalnym zamieszczanie oraz przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości a w następstwie tych działań proponowanie innym Użytkownikom zamiany nieruchomości. Portal działa w ramach domeny pod nazwą www.miasto-wies.pl

Regulamin – niniejszy dokument.

Użytkownik Indywidualny – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zgodnie z polskim prawem posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w ramach niniejszego Portalu dokonała rejestracji i założyła konto.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik Profesjonalny – to Użytkownik, który w trakcie rejestracji Konta w Portalu oraz zamawiający jakąkolwiek usługę w ramach działalności Portalu, oświadcza iż jest podmiotem profesjonalnym, co oznacza że dokonuje ww. czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bądź zawodowej. Użytkownik ten nie jest traktowany w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny jako Konsument.

Odwiedzający – każda osoba nieposiadająca Konta, która przegląda Ogłoszenia zamieszczone w Portalu.

Ogłoszenie – sporządzona przez Użytkownika, który dokonanał rejestracji, informacja dotycząca nieruchomości położonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszczona w Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja – zespół czynności umożliwiających założenie konta i dodanie ogłoszenia.

Konto– indywidualna dla każdego z Użytkowników część Portalu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail oraz hasła, w której Użytkownik może dokonywać czynności, określonych w niniejszym Regulaminie.

Aktywacja Ogłoszenia – dokonanie płatności za Ogłoszenie.

Cennik– ustalone przez Wydawcę zestawienie opłat za usługi świadczone na rzecz Użytkowników w ramach Portalu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Ogłoszenia mogą zamieszczać zarówno Użytkownicy Indywidualni jak także Użytkownicy Profesjonalni.

 2. Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez wszystkich użytkowników Internetu, o ile spełniają oni przesłanki definicji Użytkownika zamieszczonej w niniejszym Regulaminie.

 3. W każdym przypadku ogłoszenie zamieszczane w niniejszym Portalu tworzone jest przez Użytkownika, który ustala w sposób samodzielny jego treść oraz specyfikację. Zarówno treść Ogłoszenia jak także zdjęcia zamieszczane w tym Ogłoszeniu powinny rzetelnie, kompletnie i dokładnie odzwierciedlać stan rzeczywisty nieruchomości. Dane zamieszczone w Ogłoszeniu nie powinny wprowadzać w błąd innych Użytkowników Portalu, w szczególności co do stanu technicznego oraz stanu prawnego nieruchomości.

 4. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie powinien wykazywać rzeczywistą chęć dokonania zamiany nieruchomości.

 5. Zamieszczone Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. W przypadku gdy Użytkownik posiada więcej niż jedną nieruchomość do zamiany i chce dokonać ogłoszenia ich w Portalu zobligowany jest do utworzenia kilku Ogłoszeń w ilości adekwatnej do ilości nieruchomości.

 6. W przypadku niezamieszczenia zdjęć w Ogłoszeniu Wydawca dopuszcza możliwość wyświetlania Ogłoszeń na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, tzn. po Ogłoszeniach w których będą zamieszczone zdjęcia.

 7. Wydawca dopuszcza możliwość zamieszczenia znaków wodnych na zdjęciach zamieszczonych w Ogłoszeniu celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem zdjęć przez podmioty trzecie.

 8. Wydawca dopuszcza możliwość modyfikacji Ogłoszenia celem podniesienia jego atrakcyjności, np. poprzez zmianę rozdzielczości zdjęć.

 9. Emisja Ogłoszenia będzie trwać przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku.

 10. Cennik stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.

 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Ogłoszenie. W szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Ogłoszenia, w tym za zdjęcia umieszczone w Ogłoszeniu. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że treść zamieszczonej oferty zamiany zgodna jest ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości a publikacja Ogłoszenia nie narusza praw Wydawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 12. Wydawca chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności określoną w załączniku numer 2 do Regulaminu, który jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 13. Wydawca zastrzega, iż wszelkie dane zamieszczone w Portalu: zarówno layout, elementy graficzne, jak także rozkład elementów zawartych w Portalu, znaki towarowe oraz wszelkie inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Portalu są przedmiotem wyłącznych praw Wydawcy, tj. Spółki Velstand Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Opisane wyżej elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz prawa do baz danych, co oznacza, że znajdują się pod ochroną prawną zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej.

 14. Z związku z zapisem w pkt. 13 powyżej, przetwarzanie, pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek innym zakresie dostępnych w Portalu danych, opisanych w pkt. 13 powyżej, stanowi naruszenie zarówno niniejszego Regulaminu, jak także interesów Wydawcy a co za tym idzie stanowi także naruszenie powszechnie obowiązującego prawa.

 15. Niedozwolone jest przetwarzanie bądź gromadzenie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu celem udostępniania ich osobom trzecim do jakichkolwiek celów.

 16. Zabronione jest również wykorzystywanie elementów graficznych lub nazwy MIASTO-WIEŚ w ramach własnych, usługowych Portali Internetowych.

KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik tworzy Konto poprzez podanie w Portalu adresu e-mail oraz hasła.

 2. Następnie, przechodząc dalej, spośród trzech następujących opcji zaznacza rodzaj Użytkownika: Użytkownik Prywatny lub Użytkownik Profesjonalny czyli Biuro Nieruchomości lub Deweloper.

 3. Po wskazaniu rodzaju Użytkownik podaje, w przypadku Użytkownika Prywatnego: imię i nazwisko, dane adresowe oraz numer telefonu, a w przypadku Użytkownika Profesjonalnego: dane adresowe, numer telefonu, nazwę firmy, nazwę firmy do wyświetlenia na Portalu oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.

 4. Każdy Użytkownik w ramach tworzenia Konta może dodać do swojego Konta zdjęcie profilowe. Użytkownik Profesjonalny może zamieścić w tym miejscu logo swojej firmy.

 5. Po wskazaniu danych opisanych w pkt. 1-4 powyżej Użytkownik otrzyma na podany w Portalu adres e-mail wiadomość o Aktywacji Konta w Portalu. Po wejściu w link aktywacyjny Konto będzie aktywne i możliwe będzie zamieszczanie Ogłoszeń.

 6. Utworzenie Konta stanowić będzie zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 7. Utworzenie Konta i dokonywanie innych czynności w ramach Portalu przez osoby prawne i jednostki organizacyjne możliwe jest tylko za pomocą osób umocowanych do działania w imieniu tych osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

 8. Po utworzeniu Konta i jego aktywowaniu, w sposób zawarty w pkt. 5 powyżej, możliwe jest Zalogowanie do Portalu, co stanowi o uzyskaniu dostępu do Konta. Uzyskanie dostępu do Konta i zalogowanie pozwala Użytkownikowi dokonywanie wszelkich czynności związanych z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń. Zalogowany Użytkownik, chcący opublikować Ogłoszenie na Portalu, decyduje także o czasie trwania emisji Ogłoszenia.

 9. Użytkownik zakładając Konto wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres e-mail podany w Portalu wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Portalu a także o wszelkich zmianach dotyczących funkcjonalności Portalu.

 10. Użytkownik zakładając Konto może wyrazić zgodę na przesyłanie na jego adres e-mail podany w Portalu wiadomości zawierających informacje handlowe lub marketingowe. Po zalogowaniu Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przesyłanie wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe.

 11. Użytkownik zakładając Konto może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera. Po zalogowaniu Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na subskrypcję newslettera.

 12. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wydawcą, opisanej w pkt. 6 powyżej, odstąpić bez podania przyczyny. Ogólne zasady odstąpienia od umowy zostały opisane w części niniejszego Regulaminu pt. „Odstąpienie od umowy”.

 13. Odstąpienie w trybie opisanym w pkt. 12 powyżej nie jest możliwe w przypadku, gdy Użytkownik wyraził wyraźną zgodę poprzez dokonanie aktywacji emisji Ogłoszenia na Portalu.

OGŁOSZENIE – SPOSÓB ZAMIESZCZANIA ORAZ EDYCJI

 1. Po utworzeniu Konta w Portalu Użytkownik przechodzi do utworzenia i zamieszczenia Ogłoszenia poprzez wyróżniony przycisk „dodaj ogłoszenie”.

 2. Po naciśnięciu przycisku „dodaj ogłoszenie” Użytkownik przechodzi do wypełnienia Kreatora Ogłoszenia, w którym uzupełnia obowiązkowe dane dotyczące nieruchomości wskazując przy tym m.in.:

 1. tytuł ogłoszenia,

 2. rodzaj nieruchomości,

 3. rodzaj lokalizacji,

 4. miejscowość,

 5. cenę brutto,

 6. dokładną lokalizację (ulicę bez numeru)

 7. metraż,

 8. ilość pomieszczeń,

 9. charakterystyczne cechy nieruchomości,

 10. opis.

 1. Użytkownik może zamieścić w Ogłoszeniu zdjęcia w ilości i formacie określonych na stronie Portalu.

 2. Użytkownik po dodaniu Ogłoszenia dokonuje wskazania w określonej rubryce Kreatora jakiego rodzaju nieruchomością jest zainteresowany oraz w jakiej lokalizacji powinna znajdować się poszukiwana nieruchomość do zamiany. Użytkownik może określić też czy nieruchomość ma być mniejsza czy większa niż jego a także czy może być droższa czy ma być tańsza niż jego. Ponadto Użytkownik może również określić czy możliwa jest zamiana na kilka nieruchomości.

 3. Następnie Użytkownik wybiera wariant emisji Ogłoszenia i sposób płatności. Po dokonaniu wyboru płatności Uzytkownik dokonuje zapłaty za emisję Ogłoszenia, która aktywuje Ogłoszenie.

 4. Użytkownik dokonując aktywacji Ogłoszenia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem przysługującego mu terminu czternastu dni na odstąpienie od umowy.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu jest płatne. Wysokość opłat zamieszczona jest w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 6. Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się nie później niż 1 h od momentu zaksięgowania płatności.

 7. Możliwości dokonania płatności za emisję Ogłoszenia w Portalu są następujące:

 1. Poprzez przelew online tj. płatność elektroniczną obsługiwaną przez firmę Przelewy 24 -spółkę Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł; PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

 2. Poprzez Płatność Kartą obsługiwaną przez firmę Przelewy 24 -spółkę Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł; PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
 1. W trakcie trwania emisji Ogłoszenia Użytkownik może dokonywać edycji Ogłoszenia modyfikując jego treść, może również dokonać przedłużenia emisji Ogłoszenia.

 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób dopasowania się zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć do układu graficznego Ogłoszenia zamieszczonego na Portalu.

 3. Zabronione jest umieszczanie w opisie nieruchomości numerów telefonów lub adresów e-mail.

 4. Użytkownik Profesjonalny za dokonanie aktywacji ogłoszenia i uiszczenie opłaty w Portalu może uzyskać Fakturę VAT. W przypadku Użytkowników którzy będą zamieszczać więcej niż jedno ogłoszenie, na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie na koniec każdego miesiąca przesłana zbiorcza Faktura VAT za wszystkie aktywacje z danego miesiąca.

TRANSAKCJA ZAMIANY

 1. Portal umożliwia Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji i założyli Konto w Portalu oraz umieścili Ogłoszenie, proponowanie oraz otrzymywanie propozycji Zamiany nieruchomości.

 2. Zalogowany Użytkownik posiadający aktywne Ogłoszenie może składać innym Użytkownikom posiadającym aktywne Ogłoszenia propozycje zamiany nieruchomości poprzez naciśnięcie przycisku „Zaproponuj zamianę”. Użytkownik do którego kierowana jest propozycja może zaakceptować propozycję i rozpocząć z Proponującym rozmowę, w formie chatu, tj. wymiany wiadomości. Użytkownik do którego kierowana jest propozycja może również odrzucić tę propozycję i nie rozpoczynać z Proponującym rozmowy.

 3. Użytkownicy posiadajacy aktywne Ogłoszenia w ramach Portalu mogą prowadzić rozmowy w formie chatu. Treści tych rozmów będą widoczne tylko dla obu zalogowanych, rozmawiających ze sobą zainteresowanych.

 4. Wydawca nie odpowiada za treści wysyłanych przez Użytkowników wiadomości.

 5. W przypadku porozumienia obu stron co do transakcji zamiany nieruchomości Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać transakcji lub skorzystać z przygotowanego przez Wydawcę programu „Osobisty Ekspert Prawny”, opisanego w części „Osobisty Ekspert Prawny” poniżej.

 6. Ponadto Użytkownik może poprzez kliknięcie ikony „serca” w prawej górnej części zdjęcia nieruchomości dodać tę nieruchomość do nieruchomości „ulubionych”. Po wejściu w zakładkę „ulubione” wyświetli się Użytkownikowi lista polubionych nieruchomości. Tym samym Użytkownik nawet w późniejszym terminie może zaproponować zamianę Użytkownikom, którzy zamieścili „polubione” przez Użytkownika nieruchomości.

OSOBISTY EKSPERT PRAWNY

 1. Wydawca w ramach świadczenia usług w niniejszym Portalu przygotował dla Użytkowników Program pod nazwą „Osobisty Ekspert Prawny”.

 2. Program umożliwia znalezienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej „Osobistego Eksperta Prawnego”, do którego każdy z użytkowników Portalu może się zgłosić w celu uzyskania pomocy prawnej przy transakcji zamiany.

 3. Osobistym Ekspertem Prawnym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz.1059 z późn. zm.), albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tj.: Dz. U z 2009 r., Nr 146, poz.1188 z późn. zm.), tj. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, a co za tym idzie, ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawowymi wymogami, która dokonała prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Programie Partnerskim.

 4. Użytkownik w celu skorzystania z pomocy prawnej Osobistego Eksperta Prawnego może wyszukać na podstronie Portalu dane kontaktowe do każdego z Ekspertów zamieszczonych na tej podstronie i skontaktować się z nim w celu skorzystania z pomocy prawnej.

 5. Wykonanie usługi pomocy prawnej przy transakcji zamiany przez Osobistego Eksperta Prawnego poprzedza zawarcie umowy zlecenia na obsługę prawną, pomiędzy Osobistym Ekspertem Prawnym a Użytkownikiem.
 6. Wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej przy transakcji zamiany jest odpłatne i wynosi 1% brutto wartości nabywanej nieruchomości przez Użytkownika w procesie zamiany i jest należne Osobistemu Ekspertowi Prawnemu na mocy umowy zawartej z Użytkownikiem.

 7. Opisana w pkt. 6 powyżej opłata nie pokrywa kosztów wynikających z obsługi notarialnej ani nie pokrywa opłat należnych za podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC).
 8. Opłatę tę uiszcza Użytkownik na mocy umowy zlecenia zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z Osobistym Ekspertem Prawnym.

 9. W zakres czynności świadczonych na mocy umowy o świadczenie pomocy prawnej wchodzi głównie:

 1. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości w Księgach Wieczystych;

 2. Poinformowanie o ewentualnych czynnościach w przypadku ciążących zobowiązań;

 3. Przygotowanie umowy lub zweryfikowanie umowy notarialnej, z wprowadzaniem ewentualnych zmian oraz objaśnienie zapisów które się w niej znajdują;

 4. Umówienie spotkania u Notariusza;

 5. Poinformowanie o wysokości stawki taksy notarialnej oraz o możliwości negocjacji stawki taksy notarialnej;

 6. Poinformowanie o oszczędnościach wynikających z zamiany nieruchomości (jedna taksa notarialna zamiast dwóch, oszczędność na obniżeniu wysokości kwoty podatku PCC);

 1. Wydawca Portalu nie jest stroną umowy zlecenia na obsługę prawną.

 2. Wydawca nie ingeruje w treść umowy zlecenia na obsługę prawną, którą Użytkownik zawiera z Osobistym Ekspertem Prawnym.

 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jak także za jakość i rzetelność wykonanych usług przez Osobistego Eksperta Prawnego na rzecz Użytkownika.

 4. Wydawca nie gwarantuje, że Osobisty Ekspert Prawny w momencie wykonywania czynności pomocy prawnej nie utracił prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikłe na skutek zawartej umowy na prowadzenie obsługi prawnej przez Osobistego Eksperta Prawnego na rzecz Użytkownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik umieszczający Ogłoszenie w Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, a w szczególności za rzetelność i prawdziwość treści Ogłoszenia a także zgodność treści zamieszczonego Ogłoszenia z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami moralno-etycznymi, zwyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treść umieszczonej przez siebie Oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy i nieścisłości.

 3. Wydawca celem zwiększenia atrakcyjności Ogłoszenia ma prawo do edycji Ogłoszenia i uzupełnienia jego specyfikacji.

 4. Wydawca nie jest stroną ewentualnych umów zamiany pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy zamiany.

 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Portalu MIASTO-WIEŚ, w szczególności za następstwa działań Użytkowników oraz osoby trzecie, które stanowią naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkowników do zawarcia umowy zamiany oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, Wydawca może:

 1. Usunąć Ogłoszenie;

 2. Zawiesić Ogłoszenie do czasu usunięcia naruszeń;

 3. Zmienić treść Ogłoszenia;

 4. Zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

 1. Za naruszenie Regulaminu może zostać uznane:

 1. Umieszczanie treści powszechnie uznanej za obraźliwą;

 2. Umieszczanie treści noszącej znamiona czynu nieuczciwej konkurencji;

 3. Umieszczanie treści wprowadzającej innych Użytkowników w błąd;

 4. Umieszczanie treści działających na szkodę Wydawcy i naruszających jego dobre imię;

 5. Umieszczanie treści naruszających dobre obyczaje, prawo autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.

 1. Pomimo zastosowania przez Wydawcę działań opisanych w pkt. 6 powyżej Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z korzystaniem z Portalu.

 2. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za naruszenie ich praw autorskich i inych praw związanych z zamieszczeniem ogłoszenia w Portalu. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne umieszczanie ogłoszeń, w całości lub w części przez podmioty nieuprawnione, będące osobami trzecimi na innych Portalach lub Serwisach Internetowych bądź w innych środkach masowego przekazu, za wykorzystywanie ogłoszeń w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podawanie się przez osoby trzecie za Użytkowników.

 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie Ogłoszenia przez osoby nieumocowane do działania w imieniu właściciela nieruchomości.

 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń przez Wydawcę niezależnych.

REKLAMACJE

 1. Wydawca ustala, iż termin do zgłoszenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia, lub od dnia, w którym Ogłoszenie zakończyłoby się, gdyby zostało prawidłowo zamieszczone.

 2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 3. Poprzez złożenie reklamacji rozumie się przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@miasto-wies.pl lub przesłanie reklamacji za pomocą operatora pocztowego listem poleconym na adres Wydawcy, tj. Velstand Sp. z o.o., ul. Stefana Drzewieckiego 19 F lok. 78, 54-129 Wrocław.

 4. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: Imię i Nazwisko Użytkownika, adres e-mail który został podany przy Rejestracji Konta, dane pozwalające zidentyfikować ogłoszenie, wybrany przez Użytkownika okres emisji Ogłoszenia oraz uzasadnienie reklamacji.

 5. Termin wskazany w pkt. 1 powyżej liczony będzie od dnia złożenia pełnego zgłoszenia reklamacyjnego, tj. zgłoszenia zawierającego wszystkie dane wymienione w pkt. 4 powyżej.

 6. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie wysłana na adres-email Użytkownika podany przy Rejestracji Konta.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w części lub całości na korzyść Użytkownika, Użytkownik otrzyma możliwość ponownego zamieszczenia Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.

 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w części lub całości na korzyść Użytkownika, należność opłaty poniesionej za zamieszczenie Ogłoszenia zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. W przypadku gdy Wydawca wystawił Użytkownikowi za usługę Fakturę VAT, wówczas zwrot środków nastąpi dopiero po otrzymaniu przez Wydawcę Faktury Korekty podpisanej przez Użytkownika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik Portalu może odstąpić od zawartej z Wydawcą umowy w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia.

 2. Odstąpienie od umowy z Wydawcą nie musi zawierać przyczyny.

 3. Aby odstąpić skutecznie od Umowy Użytkownik powinien poinformować Wydawcę przesyłając tę informację na piśmie za pomocą operatora pocztowego listem poleconym na adres Wydawcy, tj. Velstand Sp. z o.o., ul. Stefana Drzewieckiego 19 F lok. 78, 54-129 Wrocław lub drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: pomoc@miasto-wies.pl
 4. Wydawca ma prawo do rozpoczęcia świadczenia usługi przed terminem wskazanym w ust. 1 powyżej, tylko gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 5. Dokonując aktywacji Ogłoszenia Użytkownik zgodnie z zapisem niniejszego Regulamiu w części „OGŁOSZENIE – SPOSÓB ZAMIESZCZANIA ORAZ EDYCJI” w pkt. 6 akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem przysługującego mu terminu czternastu dni na odstąpienie od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który za swoją wyraźną zgodą dokonał aktywacji emisji Ogłoszenia.

 7. Użytkownik dokonując aktywacji Ogłoszenia, tym samym wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem przysługującego mu terminu czternastu dni na odstąpienie od umowy, traci prawo do odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu możliwa jest w terminie 7 dni od dnia publikacji zmienionego Regulaminu na stronie Wydawcy z zastrzeżeniem, że transkacje dokonane przed upływem 7 dni od dnia publikacji zmienionego Regulaminu, prowadzone są na zasadach dotychczas obowiązujących.

 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Wydawcę będą rozpatrywane w pierwszej kolejności na mocy polubownego załatwienia sporu, w przeciwnych przypadkach będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy powszechne.

 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik między innymi ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania również z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.