Regulamin korzystania z Portalu Internetowego Miasto-Wieś

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółkę Miasto Wieś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-129), przy ul. Stefana Drzewieckiego 19 F lok. 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827418, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943151030, REGON: 385492358, zwany dalej Wydawcą, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących zamiany nieruchomości w Portalu Internetowym pod nazwą MIASTO-WIEŚ.

W szczególności Regulamin określa zasady publikowania na stronach Portalu ofert przez Użytkowników. 

DEFINICJE

Wydawca – spółka działająca pod firmą Miasto Wieś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (54-129), przy ul. Stefana Drzewieckiego 19F lokal 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827418, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943151030, REGON: 385492358, z którą użytkownik będzie się mógł skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@miasto-wies.pl

Portal Internetowy Miasto-Wieś – Portal Internetowy prowadzony pod nazwą Miasto-Wieś, zwany dalej „Portalem” prowadzony przez Wydawcę w języku polskim, który umożliwia Użytkownikom Indywidualnym zamieszczanie oraz przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości a w następstwie tych działań proponowanie innym Użytkownikom zamiany nieruchomości. Portal działa w ramach domeny pod nazwą www.miasto-wies.pl

Regulamin – niniejszy dokument.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zgodnie z polskim prawem posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w ramach niniejszego Portalu dokonała rejestracji i założyła konto.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Odwiedzający – każda osoba nieposiadająca Konta, która przegląda Ogłoszenia zamieszczone w Portalu.

Ogłoszenie – sporządzona przez Użytkownika, który dokonał rejestracji, informacja dotycząca nieruchomości położonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszczona w Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja – zespół czynności umożliwiających założenie konta i dodanie ogłoszenia.

Konto– indywidualna dla każdego z Użytkowników część Portalu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail oraz hasła, w której Użytkownik może dokonywać czynności, określonych w niniejszym Regulaminie.

Aktywacja Ogłoszenia – bezpłatna publikacja ogłoszenia Użytkownika na Portalu po dokonaniu akceptacji przez Wydawcę.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Ogłoszenia na Portalu mogą zamieszczać Użytkownicy.
 2. Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez wszystkich użytkowników Internetu, o ile spełniają oni przesłanki definicji Użytkownika zamieszczonej w niniejszym Regulaminie.
 3. W każdym przypadku ogłoszenie zamieszczane na niniejszym Portalu tworzone jest przez Użytkownika, który ustala w sposób samodzielny jego treść oraz specyfikację. Zarówno treść Ogłoszenia jak także zdjęcia zamieszczane w tym Ogłoszeniu powinny rzetelnie, kompletnie i dokładnie odzwierciedlać stan rzeczywisty nieruchomości. Dane zamieszczone w Ogłoszeniu nie powinny wprowadzać w błąd innych Użytkowników Portalu, w szczególności co do stanu technicznego oraz stanu prawnego nieruchomości.
 4. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie powinien wykazywać rzeczywistą chęć dokonania zamiany nieruchomości.
 5. Zamieszczone Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. W przypadku gdy Użytkownik posiada więcej niż jedną nieruchomość do zamiany i chce dokonać ogłoszenia ich na Portalu zobligowany jest do utworzenia kilku Ogłoszeń w ilości adekwatnej do ilości nieruchomości.
 6. W przypadku niezamieszczenia zdjęć w Ogłoszeniu Wydawca dopuszcza możliwość wyświetlania Ogłoszeń na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, tzn. po Ogłoszeniach w których będą zamieszczone zdjęcia.
 7. Wydawca dopuszcza możliwość zamieszczenia znaków wodnych na zdjęciach zamieszczonych w Ogłoszeniu celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem zdjęć przez podmioty trzecie.
 8. Wydawca dopuszcza możliwość modyfikacji Ogłoszenia celem podniesienia jego atrakcyjności, np. poprzez zmianę rozdzielczości zdjęć.
 9. Emisja Ogłoszenia będzie trwać przez okres 60 dni od dnia publikacji Oferty na Portalu. 
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone Ogłoszenie. W szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Ogłoszenia, w tym za zdjęcia umieszczone w Ogłoszeniu. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że treść zamieszczonej oferty zamiany zgodna jest ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości a publikacja Ogłoszenia nie narusza praw Wydawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 11. Wydawca chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności określoną w załączniku numer 1 do Regulaminu, który jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 12. Wydawca zastrzega, iż wszelkie dane zamieszczone w Portalu: zarówno layout, elementy graficzne, jak także rozkład elementów zawartych w Portalu, znaki towarowe oraz wszelkie inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Portalu są przedmiotem wyłącznych praw Wydawcy, tj. Spółki Miasto Wieś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Opisane wyżej elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz prawa do baz danych, co oznacza, że znajdują się pod ochroną prawną zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Z związku z zapisem w pkt. 12 powyżej, przetwarzanie, pobieranie bądź wykorzystywanie w jakimkolwiek innym zakresie dostępnych na Portalu danych, opisanych w pkt. 12 powyżej, stanowi naruszenie zarówno niniejszego Regulaminu, jak także interesów Wydawcy a co za tym idzie stanowi także naruszenie powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Niedozwolone jest przetwarzanie bądź gromadzenie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu celem udostępniania ich osobom trzecim do jakichkolwiek celów.
 15. Zabronione jest również wykorzystywanie elementów graficznych lub nazwy MIASTO-WIEŚ w ramach własnych, usługowych Portali Internetowych.

KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik tworzy Konto poprzez podanie na Portalu adresu e-mail oraz hasła.
 2. Użytkownik podaje: imię, miejscowość oraz numer telefonu.
 3. Każdy Użytkownik w ramach tworzenia Konta może dodać do swojego Konta zdjęcie profilowe. 
 4. Po wskazaniu danych opisanych w pkt. 2-3 powyżej Użytkownik otrzyma na podany w Portalu adres e-mail wiadomość o Aktywacji Konta w Portalu. Po wejściu w link aktywacyjny Konto będzie aktywne i możliwe będzie zamieszczanie Ogłoszeń.
 5. Utworzenie Konta stanowić będzie zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Po utworzeniu Konta i jego aktywowaniu, w sposób zawarty w pkt. 4 powyżej, możliwe jest Zalogowanie do Portalu, co stanowi o uzyskaniu dostępu do Konta. Uzyskanie dostępu do Konta i zalogowanie pozwala Użytkownikowi dokonywanie wszelkich czynności związanych z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń. 
 7. Użytkownik zakładając Konto wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres e-mail podany w Portalu wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Portalu a także o wszelkich zmianach dotyczących funkcjonalności Portalu.
 8. Użytkownik zakładając Konto może wyrazić zgodę na przesyłanie na jego adres e-mail podany w Portalu wiadomości zawierających informacje handlowe lub marketingowe. Po zalogowaniu Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przesyłanie wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe.
 9. Użytkownik zakładając Konto może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera. Po zalogowaniu Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na subskrypcję newslettera.

 

OGŁOSZENIE – SPOSÓB ZAMIESZCZANIA ORAZ EDYCJI 

 1. Po utworzeniu Konta na Portalu Użytkownik przechodzi do utworzenia i zamieszczenia Ogłoszenia poprzez wyróżniony przycisk „dodaj ogłoszenie”.
 2. Po naciśnięciu przycisku „dodaj ogłoszenie” Użytkownik przechodzi do wypełnienia Kreatora Ogłoszenia, w którym uzupełnia obowiązkowe dane dotyczące nieruchomości wskazując przy tym m.in.:
 1. tytuł ogłoszenia,
 2. rodzaj nieruchomości,
 3. rodzaj lokalizacji,
 4. miejscowość,
 5. cenę brutto,
 6. dokładną lokalizację (ulicę bez numeru)
 7. metraż,
 8. ilość pomieszczeń,
 9. charakterystyczne cechy nieruchomości,
 10. opis.
 1. Użytkownik może zamieścić w Ogłoszeniu zdjęcia w ilości i formacie określonych na stronie Portalu.
 2. Użytkownik po dodaniu Ogłoszenia dokonuje wskazania w określonej rubryce Kreatora jakiego rodzaju nieruchomością jest zainteresowany oraz w jakiej lokalizacji powinna znajdować się poszukiwana nieruchomość do zamiany. 
 3. Następnie Użytkownik w podsumowaniu zaznacza przycisk dodaj ogłoszenie.
 4.  Po dodaniu ogłoszenia przez Użytkownika Wydawca dokonuje akceptacji Ogłoszenia, które kolejno zostaje aktywowane na Portalu. 
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu jest bezpłatne. 
 6. Emisja Ogłoszenia trwa 60 dni od dnia aktywacji Ogłoszenia na Portalu i może zostać przedłużona. 
 7. W trakcie trwania emisji Ogłoszenia Użytkownik może dokonywać edycji Ogłoszenia modyfikując jego treść. 
 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób dopasowania się zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć do układu graficznego Ogłoszenia zamieszczonego na Portalu.

TRANSAKCJA ZAMIANY

 1. Portal umożliwia Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji i założyli Konto w Portalu oraz umieścili Ogłoszenie, proponowanie oraz otrzymywanie propozycji Zamiany nieruchomości.
 2. Zalogowany Użytkownik posiadający aktywne Ogłoszenie może składać innym Użytkownikom posiadającym aktywne Ogłoszenia propozycje zamiany nieruchomości poprzez naciśnięcie przycisku „Zaproponuj zamianę”. Użytkownik do którego kierowana jest propozycja może zaakceptować propozycję i rozpocząć z Proponującym rozmowę, w formie chatu, tj. wymiany wiadomości. Użytkownik do którego kierowana jest propozycja może również odrzucić tę propozycję i nie rozpoczynać z Proponującym rozmowy.
 3. Użytkownicy posiadający aktywne Ogłoszenia w ramach Portalu mogą prowadzić rozmowy w formie chatu. Treści tych rozmów będą widoczne tylko dla obu zalogowanych, rozmawiających ze sobą zainteresowanych.
 4. Wydawca nie odpowiada za treści wysyłanych przez Użytkowników wiadomości.
 5. W przypadku porozumienia obu stron co do transakcji zamiany nieruchomości Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać transakcji. 
 6. Ponadto Użytkownik może poprzez kliknięcie ikony „serca” w prawej górnej części zdjęcia nieruchomości dodać tę nieruchomość do nieruchomości „ulubionych”. Po wejściu w zakładkę „ulubione” wyświetli się Użytkownikowi lista polubionych nieruchomości. Tym samym Użytkownik nawet w późniejszym terminie może zaproponować zamianę Użytkownikom, którzy zamieścili „polubione” przez Użytkownika nieruchomości. 
 7. Wydawca świadczy usługę „wygodna zamiana” na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych z interesantami. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik umieszczający Ogłoszenie na Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść, a w szczególności za rzetelność i prawdziwość treści Ogłoszenia a także zgodność treści zamieszczonego Ogłoszenia z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami moralno-etycznymi, zwyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treść umieszczonej przez siebie Oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy i nieścisłości.
 3. Wydawca celem zwiększenia atrakcyjności Ogłoszenia ma prawo do edycji Ogłoszenia i uzupełnienia jego specyfikacji.
 4. Wydawca nie jest stroną ewentualnych umów zamiany pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy zamiany.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Portalu MIASTO-WIEŚ, w szczególności za następstwa działań Użytkowników oraz osoby trzecie, które stanowią naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkowników do zawarcia umowy zamiany oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, Wydawca może:
 1. Usunąć Ogłoszenie;
 2. Zawiesić Ogłoszenie do czasu usunięcia naruszeń;
 3. Zmienić treść Ogłoszenia;
 4. Zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
 1. Za naruszenie Regulaminu może zostać uznane:
 1. Umieszczanie treści powszechnie uznanej za obraźliwą;
 2. Umieszczanie treści noszącej znamiona czynu nieuczciwej konkurencji;
 3. Umieszczanie treści wprowadzającej innych Użytkowników w błąd;
 4. Umieszczanie treści działających na szkodę Wydawcy i naruszających jego dobre imię;
 5. Umieszczanie treści naruszających dobre obyczaje, prawo autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.
 1. Pomimo zastosowania przez Wydawcę działań opisanych w pkt. 6 powyżej Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z korzystaniem z Portalu.
 2. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za naruszenie ich praw autorskich i innych praw związanych z zamieszczeniem ogłoszenia na Portalu. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne umieszczanie ogłoszeń, w całości lub w części przez podmioty nieuprawnione, będące osobami trzecimi na innych Portalach lub Serwisach Internetowych bądź w innych środkach masowego przekazu, za wykorzystywanie ogłoszeń w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podawanie się przez osoby trzecie za Użytkowników.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie Ogłoszenia przez osoby nieumocowane do działania w imieniu właściciela nieruchomości.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń przez Wydawcę niezależnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu możliwa jest w terminie 7 dni od dnia publikacji zmienionego Regulaminu na stronie Wydawcy.